Wizytacje

Stowarzyszenie KOPIPOL, jako organizacja upoważniona do poboru na rzecz twórców opłaty, o której mowa w art. 201 ustawy o prawie autorskim, a zatem opłaty od posiadaczy urządzeń reprograficznych świadczących przy ich użyciu usługi w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich, dokonuje okresowych wizytacji podmiotów świadczących usługi przy użyciu urządzeń reprograficznych.

Systemem wizytacji objęty jest cały kraj.

Podstawę prawną przeprowadzanych przez Stowarzyszenie KOPIPOL wizytacji stanowią – art. 48 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarzadzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,  dający organizacjom zbiorowego zarządzania możliwość domagania się przez taką organizację udzielenia jej informacji oraz udostępnienia jej dokumentów niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych wynagrodzeń i opłat oraz przepisy wykonawcze wydane do art. 20(1) ustawy o prawie autorskim, upoważniające organizacje pobierające przedmiotową opłatę do pozyskiwania od podmiotów zobowiązanych informacji niezbędnych do naliczenia wysokości należnej opłaty.

Wizytacje służą co najmniej kilku celom, z których najistotniejszymi są informowanie o obowiązku wnoszenia opłaty, pomoc w naliczeniu prawidłowej wysokości opłaty oraz wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości.

Każdą wizytację przeprowadza dwóch wizytatorów. Każdy z wizytatorów posiada legitymację służbową oraz imienne upoważnienie do przeprowadzenia wizytacji w określonym miejscu i czasie.

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl