Uzyskaj licencję
Image

Uzyskaj licencję i legalnie korzystaj z utworów

Czy prowadząc działalność, korzystasz z utworów chronionych prawem autorskim? Jeśli tak, to czy robisz to w legalny i uczciwy sposób? Prawdopodobnie korzystasz z książek, artykułów, utworów dostępnych w Internecie, z płatnych baz danych, repozytoriów lub innych płatnych, czy też darmowych źródeł. Utwory te kopiujesz, przechowujesz, digitalizujesz, drukujesz, przesyłasz swoim współpracownikom, a także w inny sposób wykorzystujesz w całości lub w części w swej pracy (np. przygotowując prezentację produktu).

Nie ma tu znaczenia technika utrwalania lub zwielokrotniania utworu (pismo ręczne, druk, fotografia, rejestracja audiowizualna, kopia cyfrowa lub analogowa). Nie ma znaczenia rodzaj nośnika, na jakim następuje utrwalenie lub zwielokrotnienie utworu (papier, nośniki danych, takie jak: dysk twardy, pendrive lub przechowywanie w chmurze). Zwielokrotnione kopie dzieła mogą mieć postać zarówno tradycyjną, jak również przybrać formę kopii cyfrowych na twardym dysku komputera (serwera) lub w jego pamięci ram. W prawie autorskim występuje podstawowa zasada, że twórcy należy się wynagrodzenie za korzystanie z jego twórczości.

Image

Korzyści z uzyskania licencji KOPILEGAL:

 • pozwala legalnie i uczciwe korzystać z praw autorskich do utworów naukowych i technicznych;

 • pomaga zminimalizować ryzyko naruszenia praw autorskich w całej organizacji;

 • wzmacnia, chroni i wspiera Twoją organizację;

 • pozwala wejść do elitarnego grona firm realizujących dobre praktyki ESG.

Image

Po zawarciu licencji biznesowej KOPILEGAL BUSINESS będziesz mógł legalnie korzystać z polskich oraz zagranicznych utworów naukowych i technicznych:

 • dokonując:

  • kopii cyfrowych utworów (cyfrowe na cyfrowe);

  • skanów utworów (papierowe na cyfrowe);

  • wydruków utworów (cyfrowe na papierowe);

  • kserokopii utworów (papierowe na papierowe);

 • przesyłając utwory w ramach wewnętrznej komunikacji przedsiębiorstwa i jego oddziałów (Intranet oraz inne formy komunikacji cyfrowej);

 • dokonując prezentacji utworów w ramach ograniczonego kręgu odbiorców (w ramach przedsiębiorstwa i jego oddziałów);

 • wykonując cyfrową archiwizację utworów (umieszczanie na dostępnych dla pracowników dyskach wspólnych i wewnętrznych repozytoriach).

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Twoi pracownicy korzystają z utworów naukowych lub technicznych opublikowanych w Polsce lub za granicą? Dokonują ich wydruku, skanują, przesyłają w wewnętrznej sieci Intranet lub archiwizują? Jeśli tak, to aby czynić to legalnie i etycznie potrzebujesz licencji.
Przestrzeganie praw autorskich to nie tylko obowiązek prawny, ale także etyczny. Działaj odpowiedzialnie. Chroń swoją organizację. Zadbaj o należne wynagrodzenie autorskie osób, które tworzą naukę. Po prostu - promuj społeczną odpowiedzialność biznesu (ESG/CSR) z licencją biznesową KOPILEGAL.
KOPIPOL jako organizacja non-profit rozdziela przychody uzyskane z licencji podmiotom praw autorskich.

Jak uzyskać licencję?

Stowarzyszenie KOPIPOL reprezentuje interesy uprawnionych z tytułu praw autorskich do utworów naukowych i technicznych i na podstawie umowy licencyjnej umożliwia legalne korzystanie z ich dzieł.

KOPIPOL udziela licencji: osobom, firmom, organizacjom i instytucjom korzystającym z utworów naukowych i technicznych w ramach swej działalności, pobiera od nich wynagrodzenie i wypłaca uprawnionym. W ten sposób dochodzi do właściwego wynagrodzenia uprawnionych. Ma to również wymierny wpływ na powstawanie kolejnych dzieł naukowych, innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii.

W swej działalności korzystasz z pracy twórców naukowych i technicznych? Zwróć się do Stowarzyszenia KOPIPOL po licencję.

Jak uzyskać licencję?

Stowarzyszenie KOPIPOL reprezentuje interesy uprawnionych z tytułu praw autorskich do utworów naukowych i technicznych i na podstawie umowy licencyjnej umożliwia legalne korzystanie z ich dzieł.

KOPIPOL udziela licencji: osobom, firmom, organizacjom i instytucjom korzystającym z utworów naukowych i technicznych w ramach swej działalności, pobiera od nich wynagrodzenie i wypłaca uprawnionym. W ten sposób dochodzi do właściwego wynagrodzenia uprawnionych. Ma to również wymierny wpływ na powstawanie kolejnych dzieł naukowych, innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii.

W swej działalności korzystasz z pracy twórców naukowych i technicznych? Zwróć się do Stowarzyszenia KOPIPOL po licencję.

Q&A

Licencja nie wprowadza ograniczeń ilości kopiowanych utworów, pamiętać należy jednak, że eksploatacja utworów może odbywać się tylko w zakresie działalności gospodarczej licencjobiorcy oraz w ramach wewnętrznego funkcjonowania jego przedsiębiorstwa oraz oddziałów.

Image

ESG

Od 2024 roku zacznie obowiązywać w Polsce Dyrektywa CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive), która jest unijnym aktem prawnym mającym na celu wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa.

Warto przypomnieć, że CSRD jest nową wersją istniejącej dyrektywy dotyczącej sprawozdawczości korporacyjnej, znanej jako dyrektywa NFRD (Non-Financial Reporting Directive).

Nowe przepisy nakładają na wszystkie duże jednostki oraz małe i średnie spółki giełdowe obowiązek przedstawiania w swoim sprawozdaniu z działalności informacji na temat ESG, czyli kwestii środowiskowych, społecznych, dotyczących praw człowieka oraz ładu korporacyjnego. Są one oparte na wspólnych kryteriach zgodnych z celami klimatycznymi UE i zapewnieniem zrównoważonego rozwoju. Jedną z ról dyrektywy CSRD jest zwiększenie świadomości wśród firm, co do ich wpływu na m.in. środowisko i społeczeństwo. Unijne przepisy mają promować zrównoważony rozwój przedsiębiorstw.

Licencja KOPILEGAL BUSINESS zapewni twojej firmie spełnienie kilku wymogów ESG w zakresie spraw społecznych, jak i ładu korporacyjnego. Jest potwierdzeniem, że Twoja działalność:

 • prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa, w tym z poszanowaniem prawa autorskiego i praw pokrewnych;
 • wspiera środowisko naukowe i przyczynia się do rozwoju polskiej nauki, badań oraz poprawy innowacyjności;
 • kieruje się uczciwością, sprawiedliwością, odpowiedzialnością i etyką, w relacjach biznesowych.

Pamiętaj, by podobnych zasad wymagać od swoich dostawców, aby ci również zobowiązali się do przestrzegania prawa autorskiego i wykupili stosowną licencję.

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl