Ustalenie wysokości opłaty

Przykładowy sposób naliczenia i terminowego rozliczenia opłaty, o której mowa w art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Założenie:

Przedsiębiorca w I kwartale 2017 roku sprowadził z zagranicy i sprzedał na terenie Polski kopiarki  za kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100).

Schemat postępowania:

obliczamy wysokość opłaty mnożąc cenę (wartość) sprzedaży brutto urządzeń przez wysokość procentową opłaty odpowiadającą konkretnemu urządzeniu lub nośnikowi  (w przypadku kopiarek jest to 3%):

100 000,00 zł x 3% = 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

dzielimy obliczoną wysokość opłaty na dwie równe część (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 roku po 50% naliczonej opłaty inkasują Stowarzyszenie Kopipol oraz Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka”

3 000,00 zł : 2 = 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych)

obliczoną kwotę wnosimy na rachunek bankowy Stowarzyszenia Kopipol, o numerze 08 1020 2629 0000 9102 0399 9174 ,w  terminie 14 dni od zakończenia kwartału rozliczeniowego, tj. w opisywanym przykładzie do 14 kwietnia 2017 roku. W tym samym terminie płatnik winien przekazać Stowarzyszeniu Kopipol dokumenty rozliczeniowe przedmiotowej opłaty. Zarówno wyliczenie opłaty jak i przekazanie dokumentów rozliczeniowych winno być zrealizowane przez płatnika za pomocą internetowego Systemu Rozliczania i Ewidencji Opłat Reprograficznych.

UWAGA! Formularz rozliczeniowy zawarty w Systemie Rozliczania i Ewidencji Opłat Reprograficznych, po wprowadzeniu niezbędnych danych (ilość urządzeń, cena/wartość sprzedaży urządzeń, kategoria urządzenia), automatycznie nalicza opłatę należną Stowarzyszeniu Kopipol – nie należy dzielić  ponownie „na pół” obliczonej kwoty opłaty.

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl