Sprawozdanie 2013

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL  za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Wykaz załączników:

 1. Statut Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL z siedzibą w  Kielcach,
 2. Uchwała nr 7/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 13 grudnia 2013 roku, w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia,
 3. Schemat struktury organizacyjnej,
 4. Kopia wniosku o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń,
 5. Zasady Repartycji wraz z regulaminami,
 6. Kopia Uchwały nr 5/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 14 czerwca 2013 roku, w sprawie: zmian zasad repartycji indywidualnej,
 7. Kopia Uchwały nr 8/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 13 grudnia 2013 roku, w sprawie: zmian zasad repartycji,
 8. Regulamin podziału wynagrodzeń z art. 30 PrAut,
 9. Wzór stosowanej przez Stowarzyszenie umowy, której przedmiotem jest powierzenie praw dot. zbiorowego zarządzania,
 10. Podział środków pochodzących od organizacji zagranicznych (zał. 1.2 do Uchwały Walnego Zebrania Nr 3/2014),
 11. Wykaz środków podzielonych pomiędzy twórców utworów tytułem repartycji indywidualnej opłat zainkasowanych w latach 2007-2012 oczekujących na ich podjęcie przez uprawnionych,
 12. Wykaz umów międzynarodowych,
 13.  Wykaz uchwał dot. zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Sprawozdanie finansowe

 1. Uchwała nr 1/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 12 czerwca 2014 roku, w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 2013 rok wraz z załącznikami,
 2. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz raport /uzupełniający opinię/ z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 01.01. do 31.12.2013 roku Stowarzyszenia.
Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl