Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL  za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Wykaz załączników:

 1. Statut Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL z siedzibą w  Kielcach,
 2. Uchwała nr 5/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia,
 3. Schemat struktury organizacyjnej,
 4. Wzór stosowanej przez Stowarzyszenie umowy, której przedmiotem jest powierzenie praw dot. zbiorowego zarządzania,
 5. Wykaz umów międzynarodowych,
 6. Kopia wniosku o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń,
 7. Wzór stosowanej przez Stowarzyszenie umowy zawieranej z bibliotekami,
 8. Wzór stosowanej przez Stowarzyszenie umowy zawieranej z ośrodkami informacji i dokumentacji,
 9. Zasady repartycji,
 10. Regulaminy Funduszy,
 11. Wykaz uchwał dot. zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Sprawozdanie finansowe

 1. Uchwała nr 1/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 11 czerwca 2016 roku, w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 2015 rok wraz z załącznikami,
 2. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz raport /uzupełniający opinię/ z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 01.01. do 31.12.2015 roku Stowarzyszenia.
Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl