Sprawozdanie 2017

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL  za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL  za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku (uzupełnienie).

Wykaz załączników:

 1. Statut Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL z siedzibą w  Kielcach,
 2. Uchwała nr 4/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia,
 3. Schemat struktury organizacyjnej,
 4. Wzór stosowanej przez Stowarzyszenie umowy, której przedmiotem jest powierzenie praw dot. zbiorowego zarządzania,
 5. Wykaz umów międzynarodowych,
 6. Kopia wniosku o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń,
 7. Wzór stosowanej przez Stowarzyszenie umowy zawieranej z bibliotekami,
 8. Zasady repartycji,
 9. Regulaminy Funduszy,
 10. Wykaz uchwał dot. zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Sprawozdanie finansowe

 1. Uchwała nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 2017 rok wraz z załącznikami.
 2. Dokumentacja z badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIOL  za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 01.01. do 31.12.2017 roku.
Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl