Sprawozdanie 2022

1. Roczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku zawierające:

a) Sprawozdanie podstawowe z działalności  Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

b) Sprawozdanie finansowe za 2022 rok – wersja poglądowa.

Oryginał sprawozdania finansowego został sporządzony w strukturze logicznej w postaci elektronicznej zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

c) Sprawozdanie z wykorzystania potrąceń przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL na działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym i edukacyjnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierające opinię o Sprawozdaniu podstawowym z działalności oraz Sprawozdaniu z wykorzystania potrąceń.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

Wykaz załączników do Sprawozdania podstawowego z działalności Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku:

 1. Wykaz międzynarodowych umów o reprezentacji
 2. Statut Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL z siedzibą w Kielcach
 3. Schemat struktury organizacyjnej
 4. Regulamin Organizacyjny Biur
 5. Regulamin Zarządu
 6. Regulamin Komisji Rewizyjnej
 7. Regulamin Walnego Zebrania Członków
 8. Wykaz Uchwał Zarządu
 9. Wzór stosowanej przez Stowarzyszenie umowy, której przedmiotem jest powierzenie praw dot. zbiorowego zarządzania
 10. Tabele wynagrodzeń autorskich
 11. Wzór stosowanej przez Stowarzyszenie umowy zawieranej z bibliotekami
 12. Zasady repartycji
 13. Regulamin Funduszy
Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl