Lista poszukiwanych uprawnionych

Lista poszukiwanych uprawnionych

Szanowni Państwo,

art. 40 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi nałożył na organizacje zbiorowego zarządzania obowiązek publikowania danych uprawnionych autorów, którzy nie podjęli wynagrodzeń w terminie 3 miesięcy od dnia podziału i wypłaty przychodów z praw za dany rok podziałowy. Art. 39 ust. 2 stanowi, że podziału i wypłaty przychodów z praw organizacja zbiorowego zarządzania dokonuje nie później niż w terminie 9 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym zostały pobrane.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi Stowarzyszenie KOPIPOL publikuje listę nieodnalezionych autorów, którzy są uprawnieni do wynagrodzenia w ramach repartycji indywidualnej prowadzonej dla roku podziałowego 2022. Lista obejmuje w szczególności:

a) tytuły utworów,
b) imiona i nazwiska ustalonych uprawnionych, którzy nie zostali odnalezieni – nie podjęli ww. kwot,
c) imiona i nazwiska lub nazwy właściwych wydawców.

tutaj.

Niezależnie od tego serdecznie zapraszamy wszystkich twórców utworów dzieł naukowych i technicznych do korzystania z wyszukiwarki uprawnionych autorów, za pomocą której możecie Państwo sprawdzić uprawnienie twórcy do wynagrodzenia w ramach repartycji indywidualnej oraz wygenerować i uzupełnić komputerowo wszystkie dokumenty niezbędne do odebrania należnych Państwu środków. Z wyszukiwarki możecie Państwo skorzystać tutaj.

UWAGA. Lista poszukiwanych autorów nie obejmuje twórców, którzy odebrali już naliczone im wynagrodzenie. Jeżeli autor odebrał już należne mu środki, jego nazwisko nie znajdzie się na liście poszukiwanych autorów, jak również nie będzie prezentowane w wynikach wyszukiwania wskazywanych przez wyszukiwarkę uprawnionych autorów.

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl