Regulamin Komisji Rewizyjnej

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł
Naukowych i Technicznych  KOPIPOL w Kielcach.

 

§ 1

 1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych w Kielcach (zwanego dalej „Stowarzyszeniem”).
 2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o przepisy prawa, Statut Stowarzyszenia, uchwały Walnego Zebrania Członków oraz niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”).

§ 2

 1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia, w tym tą, którą Stowarzyszenie prowadzi, jako organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. W ramach wykonywania tego zadania Komisja Rewizyjna:

1)bada gospodarkę finansową Stowarzyszenia,

2)nadzoruje zgodność wykonywania obowiązków przez osoby kierujące działalnością Stowarzyszenia z przepisami prawa, Statutem Stowarzyszenia, uchwałami Walnego Zebrania Członków, regulaminami regulującymi zasady repartycji kwot inkasowanych przez Stowarzyszenie oraz innymi aktami wewnętrznymi Stowarzyszenia,

3)formułuje i przedstawia opinie i wnioski w przypadkach określonych Statutem Stowarzyszenie i przepisami prawa, a także na wniosek Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia,

4)zleca analizy ekspertom zewnętrznym w sprawach należących do zakresu kompetencji Komisji Rewizyjnej,

5)zatwierdza strategię zarządzania ryzykiem w Stowarzyszeniu,

6)wyraża zgody w przypadkach określonych Statutem Stowarzyszenia i przepisami prawa.

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo:

1)zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego statutowych obowiązków,

2)żądać zwołania Zebrania Zarządu w sprawach niecierpiących zwłoki.

§ 3

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani pozostawać z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 4

 1. Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym zebraniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz sekretarza.
 2. Przewodniczący kieruje pracami Komisji Rewizyjnej oraz ją reprezentuje.
 3. Sekretarz organizuje pracę Komisji Rewizyjnej związaną z realizacją zadań, prowadzi korespondencję w sprawach wymagających stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz prowadzi dokumentację Komisji Rewizyjnej.

§ 5

 1. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, ewentualnie osoba upoważniona do tego przez Przewodniczącego.
 2. W zebraniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

 

§ 6

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów i są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej.
 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w jego braku głos osoby przewodniczącej zebraniu Komisji Rewizyjnej.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podpisuje Przewodniczący i sekretarz.

 

§ 7

 1. W przypadkach konieczności pilnego podjęcia uchwały lub innego działania należącego do właściwości Komisji Rewizyjnej, lub ze względu na zaistnienie uzasadnionych przeszkód w zwołaniu zebrania Komisji Rewizyjnej w trybie zwyczajnym, w szczególności wynikających ze stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zebranie Komisji Rewizyjnej może się odbyć w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 2. W przypadkach wskazanych w ust. 1, dla ważności zebrania Komisji Rewizyjnej konieczne jest uczestniczenie w nim co najmniej czterech członków Komisji Rewizyjnej.
 3. Do protokołu zebrania Komisji Rewizyjnej odbytego w trybie szczególnym wskazanym w ust. 1, dołącza się wydruki korespondencji lub wiadomości poczty elektronicznej z oddanymi głosami lub Przewodniczący podaje wynik głosowania.

§ 8

Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków, raz w roku, sprawozdanie ze swojej działalności i poddaje się głosowaniu o udzielenie absolutorium.

 

§ 9

Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 10

 Komisja Rewizyjna ma prawo wymagać od członków władz Stowarzyszenia oraz pracowników biura Zarządu oraz biura Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 11

 1. Obsługę Komisji Rewizyjnej w miarę możliwości i przy zachowaniu stosownych przepisów zapewnia Biuro Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w miejscach wybranych przez Komisję Rewizyjną, stosownie do możliwości Stowarzyszenia oraz istniejących potrzeb.

 

§ 12

 1. Z zebrania Komisji Rewizyjnej sporządzony jest protokół według ogólnie przyjętych zasad. Załącznikiem do protokołu jest lista osób, które uczestniczyły w zebraniu.
 2. Protokół z zebrania Komisji Rewizyjnej podpisuje sekretarz, zaś w przypadku jego nieobecności – inny obecny na posiedzeniu członek Komisji Rewizyjnej wskazany przez Przewodniczącego.
 3. Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków.
 4. Za prawidłowość i kompletność dokumentacji Komisji Rewizyjnej odpowiada sekretarz.

 

§ 13

Działalność Komisji kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne  Zebranie Członków.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwaleni przez Walne Zebranie Członków.

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl