Pojedyncze

Umowa o powiernicze powierzenie praw do zbiorowego zarządzania

Umowa o powiernicze powierzenie praw do zbiorowego zarządzania

zawarta w Kielcach, dnia………………….

 

Stronami umowy są:

 

Powierzający prawa do utworów w zakresie zbiorowego zarządzania …………………………………….…...............................................................................................
(imię i nazwisko / nazwa)

zamieszkały (mający siedzibę) w ………………………………………………………………………………................................................................................................................
(miejscowość, kod pocztowy, ulica)

PESEL.............................................................................................

działający jako uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych, zwany dalej „Twórcą”, z jednej strony


oraz


Stowarzyszenie   Zbiorowego   Zarządzania   Prawami   Autorskimi   Twórców   Dzieł   Naukowych  i Technicznych KOPIPOL (zwane dalej  „KOPIPOLem”),  mające  siedzibę  w Kielcach  (25-512),  przy ul. Warszawskiej 21 lok. 31, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000011280, działające na podstawie zezwolenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (powoływanego dalej jako „zezwolenie na zbiorowe zarządzanie”) udzielonego decyzją z dnia 28 stycznia 2021 roku (znak: DWIM-WA.550.10.2018.JB), utrzymaną  w  mocy decyzją Ministra  Kultury i Dziedzictwa  Narodowego  z dnia 15 kwietnia 2022 roku (znak: DWIM-WA.550. 10.2018.ZD), w imieniu którego działają Przewodniczący Zarządu oraz Skarbnik, z drugiej strony.

Strony postanawiają, co następuje:


§ 1

1. Twórca   powierza   KOPIPOLowi,    na    zasadach    przeniesienia    powierniczego    określonych  w niniejszej umowie (zwanej dalej „umową”), służące mu autorskie prawa majątkowe do utworów naukowych i technicznych. Powierzenie obejmuje utwory naukowe i techniczne, zarówno oryginalne, jak i opracowań takich utworów, w tym w szczególności utwory wkładowe w utworach audiowizualnych (zwłaszcza scenariusze, dialogi, teksty czytane lub w inny sposób wykorzystywane w utworach audiowizualnych), a także rozpowszechnianie fragmentów utworów, na wykorzystanie których prawo obowiązujące w chwili ich wykorzystania nie wymaga zezwolenia zachowując prawo twórcy do wynagrodzenia.
2.  Powierzenie,     o     którym     mowa      w     ust.     1      umowy,     obejmuje     utwory     istniejące i korzystające z ochrony na podstawie prawa autorskiego w dniu dokonywania powierzenia, jak i powstałe w okresie trwania umowy, do których autorskie prawa majątkowe służą Powierzającemu.
3. Z zastrzeżeniem § 3, umowa zostaje zawarta:

1/ na czas nieoznaczony,
2/ na zasadzie wyłączności w wykonywaniu praw nią objętych,
3/ obejmuje wszystkie pola eksploatacji objęte zbiorowym zarządzaniem wykonywanym przez
KOPIPOL,
4/ umocowuje KOPIPOL do działania we własnym imieniu i na rzecz Powierzającego, 5/ obejmuje terytorium Rzeczypospolitej oraz terytoria innych państw.

§ 2

1.  Powierzenie, o którym mowa w § 1 umowy, obejmuje w szczególności:

1/ utrwalanie dokonywane w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek miejscu,
2/ zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub cyfrowego,
3/ wprowadzenie do obrotu,
4/ odtwarzanie,
5/ publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu   i czasie przez siebie wybranym.
2.  Powierzenie,  o  którym   mowa   w   §   1   obejmuje   udzielanie   licencji   i   dochodzenie   ochrony, a w szczególności:
1/ ustalanie wysokości i dochodzenie wynagrodzenia, w tym kontrolę jego prawidłowego naliczania,  2/ dochodzenie  oraz  zabezpieczanie  roszczeń  związanych  z  wykonywaniem  umów,  jak  również  z naruszaniem    praw    do    utworów    objętych    Powierzeniem    lub    związanych z naruszeniem umów o korzystanie z tych utworów,
3/ ustalanie w zakresie określonym w umowie, zasad naliczania i wysokości oraz dochodzenie roszczeń, także z tytułu korzystania z utworów niewymagającego zgody twórcy w zakresie, w którym twórcy służy jedynie prawo do wynagrodzenia oraz dochodzenie roszczeń informacyjnych oraz związanych z tym korzystaniem, jak również wniosków zabezpieczających te roszczenia.
3. Powierzenie nie obejmuje zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz nie narusza autorskich praw osobistych.

§ 3

1. Twórca może oświadczyć, w formie pisemnej – że z zakresu powierzonych praw na podstawie niniejszej umowy wyłącza:
1/ poszczególne pola eksploatacji;
2/ terytoria poszczególnych państw;
2. Oświadczenie o wyłączeniach, o których mowa w ust. 1, może być także złożone po zawarciu umowy, z odpowiednim zachowaniem terminu jej wypowiedzenia.

§ 4

KOPIPOL obowiązany jest wykonywać zbiorowy zarząd powierzonymi sobie prawami:


1)    z zachowaniem należytej staranności,
2)    na zasadzie równego traktowania,
3)    zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
4)    z zachowaniem statutu Stowarzyszenia i obowiązujących w KOPIPOLu zasad repartycji,
5)    z poszanowaniem autorskich praw osobistych do utworów objętych Powierzeniem,
6)    z zachowaniem tajemnicy danych osobowych, z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w niniejszej umowie.


 § 5

Twórca ma prawo do udzielania osobie trzeciej licencji na korzystanie z utworów objętych umową
o zbiorowe zarządzanie, jeżeli korzystanie to nie łączy się z osiąganiem bezpośrednich lub pośrednich korzyści majątkowych.

§ 6

1.    Twórca obowiązany jest do niezwłocznego przekazania KOPIPOLowi, informacji o:
1)    udzieleniu  osobie trzeciej licencji,  o  której  mowa  w §  5,  zawierającej  w szczególności  imię  i nazwisko albo nazwę licencjobiorcy, datę udzielenia licencji, utwory lub przedmioty praw pokrewnych, pola eksploatacji oraz terytoria, których dotyczy licencja;
2)    przeniesieniu praw  objętych  umową  o  zbiorowe  zarządzanie  na  osobę  trzecią,  zawierające  w szczególności imię i nazwisko albo nazwę nabywcy wraz z jego adresem korespondencyjnym, w tym adresem poczty elektronicznej, datę przeniesienia, utwory lub przedmioty praw pokrewnych oraz pola eksploatacji, których dotyczy przeniesienie;
3)    zmianie adresu zamieszkania, siedziby lub adresu korespondencyjnego;
4)    zmianie danych niezbędnych KOPIPOLowi do wypłaty Twórcy należnej mu części przychodów
z praw.
2.    Przekazanie informacji o których mowa w ust. 1  następuję na  piśmie,  na adres  Stowarzyszenia lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3.    W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1 twórca ponosi spowodowane naruszeniem uzasadnione i udokumentowane koszty bezskutecznego dochodzenia przez KOPIPOL roszczeń  z   tytułu   naruszenia   praw   objętych   umową   o   zbiorowe   zarządzanie   lub   roszczeń  o wynagrodzenie za korzystanie z tych praw od użytkownika upoważnionego do korzystania z utworu lub przedmiotu praw pokrewnych.

§ 7

1.    Powierzenie      na      podstawie      umowy      może      być      wypowiedziane      przez       Twórcę,  z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec półrocza kalendarzowego, w którym dokonano wypowiedzenia.
2.    Powierzenie na podstawie umowy może być wypowiedziane przez KOPIPOL wyłącznie z ważnej
przyczyny i wymaga uzasadnienia w formie pisemnej.
3.    Wypowiedzenie umowy o zbiorowe zarządzanie może dotyczyć całej umowy o zbiorowe zarządzanie albo poszczególnych utworów, pól eksploatacji lub terytoriów objętych taką umową.
4.    Powierzenie nie traci mocy z chwilą śmierci Powierzającego lub przeniesienia autorskich praw majątkowych, jednak następcy  prawni  Powierzającego  mogą  wypowiedzieć  umowę  na  zasadach  w niej określonych.

§ 8

Wypowiedzenie  umowy  o  zbiorowe  zarządzanie  nie  wpływa  na  skuteczność  umów  o  korzystanie   z utworów lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, które zostały zawarte przez KOPIPOL przed dniem upływu terminu wypowiedzenia, w okresie 2 lat od dnia upływu terminu wypowiedzenia. Po tym czasie umowy te wygasają w odniesieniu do utworów, co do których nastąpiło wypowiedzenie.
 
§ 9

Twórca   wyraża   zgodę   na   przetwarzanie   swoich    danych    osobowych   w   zakresie    niezbędnym do wykonywania zbiorowego zarządzania powierzonymi prawami, w tym do dokumentowania zakresu reprezentowanych przez KOPIPOL praw, licencjonowania rozpowszechniania utworów w zakresie zbiorowego  zarządzania,  rozliczania  należnych  z  tego  tytułu  wynagrodzeń,  na  potrzeby  zawierania     i wykonywania umów z zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania, dochodzenia i rozliczania opłat, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy oraz do dochodzenia ochrony.

§ 10

Do rozpoznawania sporów wynikających z umowy właściwe są sądy powszechne mające siedzibę w Kielcach.


§ 11

Zawarcie, zmiana oraz wypowiedzenie umowy może zostać zawarte w formie pisemnej, elektronicznej
lub dokumentowej z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 umowy.


§ 12

Umowa sporządzona została w dwóch oryginalnych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 


KOPIPOL:    Twórca:

 

 

Przewodniczący Zarządu

 

 

 

Skarbnik

Regulamin Repartycji

Regulamin Repartycji

(tekst jednolity przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 6/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku)

 

Preambuła

 1. Regulamin określa zasady i tryb podziału kwot należnych i pobranych przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z utworów naukowych i technicznych oraz opłat od urządzeń i nośników, w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, pomniejszonych o koszt zbiorowego zarządzania i ochrony praw oraz wykonywania uprawnień i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Środki inkasowane przez Stowarzyszenie tytułem opłat z art. 20 oraz art. 201 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie są wynagrodzeniami autorskimi za określone akty zwielokrotnienia utworów za pomocą urządzeń reprograficznych. Ich celem jest kompensowanie twórcom majątkowych skutków zwielokrotnienia utworów przy użyciu tych urządzeń, wykonywanych na znaczną skalę dla własnego użytku osobistego przy użyciu coraz bardziej efektywnych i przyjaznych dla użytkownika urządzeń w sytuacji gdy nie ma możliwości określenia konkretnej liczby zwielokrotnień dokonywanych w ramach własnego użytku osobistego - stosownie do treści art. 5 ust. 2 lit. b Dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.
 3. Określenie, które utwory są przedmiotem zwielokrotniania za pomocą urządzeń reprograficznych możliwe jest jedynie na podstawie badań statystycznych.
 4. Niezbędnym jest uwzględnienie przy dokonywaniu podziału wynagrodzeń, aby kwoty wypłacane Uprawnionym przedstawiały realną wartość.
 5. Niezbędnym jest stworzenie takiego mechanizmu repartycji, aby koszty dokonywania podziału nie pochłaniały nadmiernej części kwot podlegających podziałowi.
 6. Mając na uwadze powyższe założenia, ustala się niniejszy Regulamin Repartycji.

Dla potrzeb stosowania Regulaminu przyjmuje się̨ następujące definicje:

Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL z siedzibą w Kielcach.

Opłaty – środki pieniężne zainkasowane przez Stowarzyszenie w danym roku obrotowym na podstawie art. 20 oraz art. 201 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Uprawniony – twórca utworu naukowego lub technicznego lub inna osoba legitymowana do otrzymania wynagrodzenia wypłacanego przez Stowarzyszenie.

Rok Podziałowy – rok kalendarzowy, w którym zostały zainkasowane Przychody z Praw.

Przychody z Praw – środki pieniężne pobrane przez Stowarzyszenie na rzecz Uprawnionych z tytułu:

a) Opłat;

b) wynagrodzeń z tytułu korzystania z utworów, co do których przekazywana jest dokumentacja Stowarzyszeniu, dotycząca korzystania z utworów;

c) wynagrodzeń z tytułu korzystania z utworów, co do których nie została przekazana dokumentacja Stowarzyszeniu, dotycząca korzystania z utworów;

d) innych przychodów wynikających z korzystania z praw autorskich lub praw pokrewnych;

e) środki pieniężne uzyskane przez Stowarzyszenie od zagranicznych organizacji zbiorowego zarządzania;

f) wyegzekwowane Opłaty oraz pozostałe środki pieniężne zasądzone w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych przypadające Stowarzyszeniu, uzyskane w wyniku dochodzenia należnych roszczeń wynikających z tytułu korzystania lub naruszenia praw autorskich, pomniejszone o koszty zastępstwa procesowego, jeżeli występują;

g) pożytki od źródeł określonych w pkt. a-f, jakie środki te przyniosły do chwili ich wypłaty Uprawnionym.

 

Rozdział I

Zasady ogólne

§1

 1. Podział i wypłatę Przychodów z Praw, których źródłem są Opłaty regulują przepisy Rozdziału II Regulaminu.
 2. Podział i wypłatę Przychodów z Praw ze źródeł innych niż Opłaty regulują przepisy Rozdziału III Regulaminu.
 3. Przychody z Praw do czasu ich wypłaty są zarządzane w interesie Uprawnionych, na rzecz których te przychody zostały pobrane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Inwestycyjnym i Strategii Zarządzania Ryzykiem.
 4. Stowarzyszenie dokonuje podziału i wypłaty Przychodów z Praw Uprawnionym, będących członkami Stowarzyszenia oraz niebędących członkami Stowarzyszenia, zgodnie z zasadami ich równego traktowania.
 5. W celu należytego wykonywania Regulaminu, Stowarzyszenie prowadzi, uzupełnia i aktualizuje bazy danych dotyczące twórców dzieł naukowych i technicznych.

 § 2

 1. Stowarzyszenie przeznacza Przychody z Praw na:
 1. wypłatę Uprawnionym;
 2. potrącenia na pokrycie kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, dokonywane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
 3. wykorzystanie kwot niepodlegających podziałowi określonymi w Regulaminie;
 4. potrącenia na prowadzoną przez Stowarzyszenie działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym, dokonywane zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym regulaminie.

§ 3

 1. Od Przychodów z Praw Stowarzyszenie dokonuje potrąceń na:
 1. koszty zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
 2. prowadzoną przez Stowarzyszenie działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym.
 1. Potrącenia te dokonywane są w granicach uzasadnionych działań podejmowanych przez Stowarzyszenie na rzecz Uprawnionych oraz ustalane na podstawie obiektywnych kryteriów, udokumentowanych w odniesieniu do poszczególnych pól eksploatacji objętych zezwoleniem organizacji zbiorowego zarządzania.

§ 4

 1. Stowarzyszenie, mając na uwadze regularność, staranność, prawidłowość oraz przejrzystość procesu podziału i wypłat Przychodów z Praw, dokonuje ich na podstawie:
 1. wykazów wykorzystanych utworów ze wskazaniem Uprawnionych przedstawionych przez użytkowników;
 2. badań statystycznych;
 3. innych udokumentowanych informacji dotyczących sposobu oraz zakresu wykorzystania utworów.
 1. Podziału i wypłat Przychodów z Praw, w tym także podziału i wypłaty Przychodów z Praw należnych zagranicznym twórcom na podstawie umów o reprezentacji, które Stowarzyszenie zawarło z zagranicznymi organizacjami, Stowarzyszenie dokonuje w terminie 9 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym zostały pobrane. Termin ten ulega zawieszeniu na okres, w którym Stowarzyszenie nie jest w stanie dokonać podziału lub wypłaty Uprawnionym Przychodów z Praw z przyczyn obiektywnych, innych niż określone w art. 40 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w szczególności związanych z nieprzekazywaniem informacji niezbędnych do dokonania tego podziału lub tej wypłaty przez Uprawnionych, użytkowników lub organizacje zbiorowego zarządzania działające na podstawie umowy o reprezentacji.
 2. Podziału i wypłat Przychodów z Praw, otrzymanych od zagranicznych organizacji na podstawie zawartych umów o reprezentacji dokonuje się w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym Stowarzyszenie otrzymało te przychody. Termin, ten ulega zawieszeniu na okres, w którym organizacja zbiorowego zarządzania nie jest w stanie dokonać podziału lub wypłaty Uprawnionym Przychodów z Praw z przyczyn obiektywnych, w szczególności związanych z nieprzekazywaniem informacji niezbędnych do dokonania tego podziału lub tej wypłaty przez Uprawnionych, użytkowników lub organizacje zbiorowego zarządzania działające na podstawie umowy o reprezentacji.

§ 5

 1. Pożytki uzyskane od:
 1. Przychodów z Praw zainkasowanych w danym roku podziałowym dolicza się do środków podlegających podziałowi za ten rok;
 2. Przychodów z Praw podzielonych i oczekujących na podjęcie ich przez ustalonych Uprawnionych, dolicza się do środków podlegających wypłacie wedle zasad określonych w § 10 ust. 1 – 4 Regulaminu;
 3. przychodów z praw podzielonych i przechowywanych przez Stowarzyszenie do czasu ich wypłaty na rzecz innych uprawnionych nie należących do kategorii Uprawnionych wskazanych w pkt b, dolicza się do tych środków i wraz z nimi wypłaca.

 

 

Rozdział II

Podział i wypłata Przychodów z Praw, których źródłem są Opłaty

§ 6

 1. Stowarzyszenie dokonuje potrąceń od Opłat na koszty zbiorowego zarządzania. Następnie przekazuje krajowym organizacjom reprezentującym podmioty uprawnione należną im część Opłat w wysokości określonej na podstawie wyników badań statystycznych struktury reprograficznego zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego za pomocą urządzeń reprograficznych w rozumieniu art. 20 i 201ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczących udziału poszczególnych kategorii utworów kopiowanych materiałów podlegających ochronie prawnoautorskiej.
 2. Od części Opłat przypadających Stowarzyszeniu dokonuje się potrącenia na prowadzoną przez nie działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym poprzez wpłaty na Fundusz Wsparcia Twórców, na który przeznacza się 10% wpływów z Opłat po potrąceniu kosztów zbiorowego zarządzania.
 3. Pozostała część Opłat jest przeznaczana na wypłatę Uprawnionym następująco:

- Fundusz Korekt 4 %;

- Fundusz Repartycji Indywidualnej 96%.

 1. Stowarzyszenie jako właściwa organizacja dokonuje wypłaty z Funduszu Repartycji Indywidualnej (Repartycja Indywidualna) na podstawie wyników badań statystycznych struktury reprograficznego zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego za pomocą urządzeń reprograficznych w rozumieniu art. 20 i 201ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczących określenia udziału utworów wydanych przez poszczególne wydawnictwa.
 2. Badania statystyczne przeprowadzane są okresowo, nie rzadziej niż raz na pięć lat.
 3. O wynikach badań statystycznych Zarząd Stowarzyszenia powiadamia właściwe organizacje na piśmie. Na swojej stronie internetowej zamieszcza wyniki badań statystycznych.
 4. Zapobiegając atomizacji wypłat z Funduszu Repartycji Indywidualnej, określa się minimalną wielkość udziału publikacji naukowych i technicznych wydawnictw dla celów podziałowych (zwaną dalej „minimum podziałowym”), która wynosi ponad 1%.
 5. W celu dokonania podziału środków z Funduszu Repartycji Indywidualnej, Stowarzyszenie pozyskuje ze zbiorów Biblioteki Narodowej lub innych źródeł, w szczególności od wydawnictw, informacje o twórcach utworów naukowych i technicznych, w okresie objętym badaniem, których udział w badaniu ustalony został ponad minimum podziałowe. Następnie na podstawie informacji o utworach wydanych i ich twórcach, Stowarzyszenia nalicza tym Uprawnionym należne im wynagrodzenia.
 6. W razie niewykorzystania środków Funduszu Wsparcia Twórców i Funduszu Korekt, Stowarzyszenie może część tych środków przeznaczyć do podziału między Uprawnionych.
 7. Na podstawie wyników badań statystycznych:
 1.  kwotę przypadającą na publikacje wydawnictwa, którego udział w strukturze zwielokrotniania jest wyższy od minimum podziałowego, proporcjonalną do udziału danego wydawnictwa w strukturze zwielokrotniania utworów, dzieli się w częściach równych na wszystkie publikacje wydane przez to wydawnictwo w roku objętym podziałem i przypisuje się je twórcom tych publikacji, zgodnie z § 7 Regulaminu (tzw. Zasady korygujące);
 2. kwoty przypadające na publikacje wydawnictwa, których udział w strukturze zwielokrotniania jest mniejszy lub równy od minimum podziałowego, sumuje się i dzieli pomiędzy wydawnictwa, których udział w strukturze zwielokrotniania jest większy od minimum podziałowego, czyniąc to w częściach równych pomiędzy wszystkich Uprawnionych, którym naliczone zostały środki na podstawie podziału określonego w literze „a” niniejszego ustępu;

11. O dokonaniu wyliczenia środków należnych Uprawnionym wydanych przez dane wydawnictwo i możliwości ich odbioru, informuje się ich w miarę możliwości bezpośrednio, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej oraz w drodze ogłoszenia w prasie i w sieci Internet.

12. Wydawnictwo może być zawiadomione o naliczeniu środków należnych publikującym w nim twórcom.

13. Środki niepodjęte przez uprawnionych twórców utworów naukowych i technicznych będą pozostawione na wydzielonym rachunku do momentu ich wypłaty w ramach Wtórnej Repartycji wedle zasad określonych w § 10 Regulaminu.

14. Wypłata Wynagrodzeń z Repartycji Indywidualnej następuje równolegle i jednocześnie za wszystkie lata podziałowe, co do których nie upłynął termin trzyletni od dnia zakończenia roku obrotowego w którym zostały pobrane.

15. Część Opłat przypadająca zagranicznym twórcom utworów naukowych i technicznych podlega, w odniesieniu do twórców reprezentowanych przez zagraniczne organizacje z którymi Stowarzyszenie zawarło umowy o wzajemnej reprezentacji przewidujące transfer środków pieniężnych, przekazaniu tym organizacjom wraz z dokumentacją dotyczącą ich naliczenia. Jednocześnie środki zainkasowane na podstawie takich umów od zagranicznych organizacji podlegają podziałowi pomiędzy twórców krajowych wedle zasad określonych dla Repartycji Indywidualnej.

16. Część Opłat przypadająca twórcom zagranicznym reprezentowanym przez organizacje zagraniczne, z którymi umowy o wzajemnej reprezentacji zawarte przez Stowarzyszenie przewidują wzajemne skwitowanie Przychodów z Praw (umowy bez transferowe), podlega podziałowi pomiędzy Uprawnionych do wypłat z Repartycji Indywidualnej.

17. Część Opłat należna twórcom zagranicznym reprezentowanym przez organizację zagraniczne, z którymi Stowarzyszenie nie ma umowy o wzajemnej reprezentacji, podlega wydzieleniu na specjalnym koncie, na którym pozostają do chwili zawarcia stosownej umowy z zagraniczną organizacją. Po upływie terminu przedawnienia wynoszącym 3 lata, Stowarzyszenie może podjąć decyzję o przeznaczeniu tych środków na rzecz Uprawnionych.

18. W celu usprawnienia procesu przekazywania części Opłat, przypadających innym niż Stowarzyszenie, krajowym organizacjom właściwym, Stowarzyszenie wypłaca – na poczet podziału środków zainkasowanych w danym roku kalendarzowym (zwanym dalej „Rokiem Podziałowym”) – zaliczki (zwane dalej „Zaliczkami”), z których:

 1. pierwsza, w wysokości 100 % środków zainkasowanych w okresie od 1 do 31 stycznia Roku Podziałowego, przypadających kategoriom podmiotów Uprawnionych reprezentowanych przez te organizacje, jest wypłacana w terminie do dnia 1 marca Roku Podziałowego,
 2. druga, w wysokości 100 % środków zainkasowanych w okresie 1 lutego do 30 kwietnia Roku Podziałowego, przypadających kategoriom podmiotów Uprawnionych reprezentowanych przez te organizacje, będzie wypłacona w terminie do dnia 30 maja Roku Podziałowego,
 3. trzecia, w wysokości 100 % środków zainkasowanych w okresie 1 maja do 31 lipca Roku Podziałowego, przypadających kategoriom podmiotów Uprawnionych reprezentowanych przez te organizacje, jest wypłacana w terminie do dnia 29 sierpnia Roku Podziałowego,
 4. czwarta w wysokości 50 % środków zainkasowanych w okresie 1 sierpnia do 31 października Roku Podziałowego, przypadających kategoriom podmiotów Uprawnionych reprezentowanych przez te organizacje, jest wypłacana w terminie do dnia 30 listopada Roku Podziałowego.

19. Końcowe rozliczenie danego Roku Podziałowego, uwzględniające środki zainkasowane w okresie od 1 listopada do 31 grudnia Roku Podziałowego, jest sporządzane na podstawie wyników badań statystycznych i zostanie dokonane po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia bilansu Stowarzyszenia za Rok Podziałowy.

20. Za podstawę do naliczenia Zaliczek przyjmuje się koszty zbiorowego zarządzania w wysokości określonej w planie finansowo – księgowym na dany Rok Podziałowy oraz wyniki badań statystycznych.

 

§ 7

 1. Uszczegóławiając zasady Repartycji Indywidualnej, celem uczynienia ich transparentnymi, a zarazem dążąc do wyeliminowania skrajnych sytuacji podziałowych, przyjmuje się poniższe zasady.
 2. W przypadku, gdy w materiałach mających służyć za podstawę podziału brak jest nazwiska autora (autorów) opublikowanego utworu lub wskazana została jedynie redakcja lub brak jest nazwiska tłumacza (tłumaczy) utworu, Zarząd Stowarzyszenia, po ustaleniu kwot przypadających na dany utwór zwraca się do wydawnictwa z prośbą o wskazanie jego autora (autorów) lub tłumacza (tłumaczy), wyjaśniając jednocześnie, dlaczego zwraca się o taką informację.
 3. W przypadku, gdy podział ma nastąpić pomiędzy autora (autorów) i tłumacza (tłumaczy), ewentualnie twórcy innego rodzaju opracowania, środki podlegające podziałowi dzielone są w połowie na utwór pierwotny (dla autora lub współautorów) i odpowiednio, w połowie na tłumaczenie lub opracowanie. W przypadku braku danych, Zarząd Stowarzyszenia zwraca się o stosowne informację do wydawnictwa w trybie określonym w ust. 2.
 4. W przypadku, gdy nazwisko autora/tytuł powtarza się w kolejnych wznowieniach wówczas, jeżeli wznowienie ukazało się w danym roku z kolejnym numerem ISBN, wówczas podstawowym zagadnieniem wymagającym rozstrzygnięcia przez Zarząd Stowarzyszenia jest ustalenie, czy chodzi o wydanie nowego dzieła tych samych (lub częściowo tych samych) osób, o wznowienie tego samego dzieła ze zmianami nadającymi mu charakter odrębnej całości, czy o dodruk z niezrozumiałych powodów zgłoszony, jako odrębna pozycja (sporządzenie dodatkowych egzemplarzy). Sama tożsamość autora nie ma tu znaczenia decydującego. Rozstrzygające jest istnienie tożsamości utworu. Jeżeli wznowienie w kolejnym roku ukazało się z tym samym numerem ISBN, wówczas publikacja jest pomijana przy podziale. W przypadku braku danych, Zarząd Stowarzyszenia zwraca się o stosowne informacje do wydawnictwa w trybie określonym w ust. 2.
 5. Jeżeli opublikowany utwór ma kilku autorów (współautorów), wówczas przyjmuje się, że udziały wszystkich współautorów są równe.
 6. Jeżeli przedmiotem podziału są środki należne autorom utworów opublikowanych w czasopiśmie czy innej publikacji periodycznej, wówczas osobno rozlicza się każdy numer czasopisma (zeszyt), traktując go, jako odrębną pozycję; w przypadku, gdy twórca jest autorem kilku artykułów, kwota naliczana jest w stosunku do ich liczby.
 7. Jeżeli autorami utworu (w szczególności, gdy przyjmuje on postać artykułu naukowego) są osoby będące obywatelami polskimi oraz osoby będące obywatelami państw obcych, wówczas podział następuje wedle takich samych zasad jak podział wyłącznie pomiędzy autorów (współtwórców) będących obywatelami polskimi. W przypadku braku danych, Zarząd Stowarzyszenia zwróci się o stosowne informację do wydawnictwa w trybie określonym w ust. 2.
 8. Jeżeli w materiałach mających służyć za podstawę podziału akronim EAN umieszczony został przed numerem ISBN, wówczas pozycję taką należy traktować na zasadach ogólnych, tzn. tak, jak pozycję oznaczoną numerem ISBN.
 9. Jeżeli z materiałów mających służyć za podstawę podziału wynika, że opublikowany utwór nie ma numeru ISBN, ma natomiast numer ISSN, wówczas pozycję taką należy traktować na zasadach ogólnych, tzn. tak, jak pozycję oznaczoną numerem ISBN.
 10. Jeżeli z materiałów mających służyć za podstawę podziału wynika, że wydawnictwo, którego udział został wykazany w toku badań statystycznych nie wydał żadnego utworu w danym rozliczanym roku kalendarzowym, wówczas wydawnictwo to jest pominięte w podziale za ten rok.
 11. Ustala się zasadę, wedle której udział przypadający na publikacje wydawnictwa, które w danym roku podziałowym nie opublikowały żadnego utworu, zwiększa udziały przypadające na publikacje pozostałych wydawnictw. W przypadku, gdy: 
  1. udział przypadający na publikacje danego wydawnictwa miałby w całości przypaść jednemu twórcy, wówczas udział ten ulega obniżeniu o 90 %, co oznacza, że twórcy temu przekazywana jest kwota stanowiąca 10% udziału wydawnictwa,
  2. udział przypadający na publikacje danego wydawnictwa miałby przypaść dwóm twórcom, wówczas udział ten ulega obniżeniu o 80%, co oznacza, że twórcom tym przekazywana jest kwota stanowiąca łącznie 20% udziału wydawnictwa,
  3. udział przypadający na publikacje danego wydawnictwa miałby przypaść trzem twórcom, wówczas udział ten ulega obniżeniu o 70%, co oznacza, że twórcom tym przekazywana jest kwota stanowiąca łącznie 30% udziału wydawnictwa,
  4. udział przypadający na publikacje danego wydawnictwa miałby przypaść czterem twórcom, wówczas udział ten ulega obniżeniu o 60%, co oznacza, że twórcom tym przekazywana jest kwota stanowiąca łącznie 40% udziału wydawnictwa,
  5. udział przypadający na publikacje danego wydawnictwa miałby przypaść pięciu twórcom, wówczas udział ten ulega obniżeniu o 50%, co oznacza, że twórcom tym przekazywana jest kwota stanowiąca łącznie 50% udziału wydawnictwa,
  6. udział przypadający na publikacje danego wydawnictwa miałby przypaść sześciu twórcom, wówczas udział ten ulega obniżeniu o 40%, co oznacza, że twórcom tym przekazywana jest kwota stanowiąca łącznie 60% udziału wydawnictwa,
  7. udział przypadający na publikacje danego wydawnictwa miałby przypaść siedmiu twórcom, wówczas udział ten ulega obniżeniu o 30%, co oznacza, że twórcom tym przekazywana jest kwota stanowiąca łącznie 70% udziału wydawnictwa,
  8. udział przypadający na publikacje danego wydawnictwa miałby przypaść ośmiu twórcom, wówczas udział ten ulega obniżeniu o 20%, co oznacza, że twórcom tym przekazywana jest kwota stanowiąca łącznie 80% udziału wydawnictwa,
  9. udział przypadający na publikacje danego wydawnictwa miałby przypaść dziewięciu twórcom, wówczas udział ten ulega obniżeniu o 10%, co oznacza, że twórcom tym przekazywana jest kwota stanowiąca łącznie 90% udziału wydawnictwa.
 12. Kwota, o którą udział wydawnictwa ulega obniżeniu, podlega doliczeniu do kwoty przeznaczonej do repartycji indywidualnej.

 § 8

W przypadku nieustalenia lub nieodnalezienia uprawnionych twórców utworów naukowych i technicznych ustalonych wedle zasad Repartycji Indywidualnej, w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym zostały pobrane Opłaty, Stowarzyszenie postanawia o przekazaniu członkom Stowarzyszenia oraz Uprawnionym, których Stowarzyszenie reprezentuje na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie informacji na temat tych twórców, będących Uprawnionymi obejmującej w szczególności tytuły utworów, imiona i nazwiska Uprawnionych, imiona i nazwiska albo nazwy wydawnictw utworów uprawnionych, którzy nie zostali odnalezieni lub o publikacji informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§ 9

 1. Uprawnionym, którzy zostali ustaleni po dniu dokonania podziału, nalicza się wynagrodzenie wedle zasad Repartycji Indywidualnej, które wypłaca się ze środków Funduszu Korekt.
 2. W przypadku błędnego ustalenia Uprawnionego oraz pomyłkowej wypłaty z Funduszu Repartycji Indywidualnej środki należne osobie uprawnionej wypłacone są ze środków Funduszu Korekt.
 3. Przedawnione roszczenia z tytułu Repartycji Indywidualnej mogą być zaspokojone na podstawie decyzji zarządu Stowarzyszenia.

 § 10

1. Wynagrodzenia przypadające Uprawnionemu, które pomimo podjęcia czynności, o których mowa w § 8 Regulaminu, nie zostały wypłacone w ramach Repartycji Indywidualnej w terminie 3 lat od dnia zakończenia roku obrotowego w którym zostały pobrane, Walne Zebranie Członków przeznacza na:

 1. wypłatę odnalezionym (twórca, który do dnia 31 grudnia po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 złożył oświadczenie autorskie) Uprawnionym (zwaną „Wtórną Repartycją”) lub
 2. finansowanie działań realizowanych w ramach Funduszu Wsparcia Twórców.

2. W przypadku przeznaczenia niewypłaconych wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, na oba cele tam wskazane lub cel określony w ust. 1 pkt. b, Walne Zebranie Członków dokonuje podziału tych środków.

3. Wtórna Repartycja dokonywana jest w ten sposób, że Wynagrodzenia niepodjęte w ramach indywidualnej repartycji dzieli się proporcjonalnie w stosunku do kwot odebranych przez Uprawnionych, o których mowa w ust. 1 pkt a.

4. Wypłata w ramach Wtórnej Repartycji dokonywana jest w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego.

5. Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt a, dolicza się – ustalone na ostatni dzień kalendarzowy roku – odsetki od:

 1. wynagrodzeń podlegających Wtórnej Repartycji, które dzieli się w sposób określony w ust. 3;
 2. wynagrodzeń innych niż te określone w pkt a, podzielonych i oczekujących na podjęcie ich przez Uprawnionych, które dolicza się w częściach równych do środków, które w ramach Wtórnej Repartycji, należne są Uprawnionym, o których mowa w ust. 1 pkt a;
 3. środków zgromadzonych na Funduszu Wsparcia Twórców, które dzieli się w sposób określony w pkt b.

6. Od sumy odsetek, o których mowa w ust. 5, potrąca się koszty zbiorowego zarządzania. Ponieważ ostateczna wysokość tych kosztów ustalana jest po dniu Wtórnej Repartycji w sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenia, na dzień Wtórnej Repartycji przyjmuje się, że koszty te wynoszą 20 % i podlegają ostatecznemu rozliczeniu w ramach środków z ostatniego roku podziałowego, po ustaleniu ich wysokości przez Walne Zebranie Członków.

7. Uprawnionym, ustalonym wedle zasad Repartycji Indywidualnej, którzy zgłoszą się do Stowarzyszenia po wypłatę środków po upływie terminu wskazanego w ust. 1, wypłaca się te środki z Funduszu Korekt.

8. Wypłat, o których mowa w ust. 7, dokonuje się, jeżeli uprawniony zgłosi się do Stowarzyszenia o wypłatę środków w ciągu 3 lat od daty Wtórnej Repartycji.

9. W razie niewypłacenia środków, o których mowa w ust. 1 pkt a, do dnia odbycia Walnego Zebrania Członków, następującego po dniu wypłaty w ramach Wtórnej Repartycji, środki te podlegają doliczeniu do środków Wtórnej Repartycji realizowanej w odniesieniu do następnego roku podziałowego.

Rozdział III

Podział i wypłata Przychodów z Praw ze źródeł innych niż Opłaty

§ 11

1. Od Przychodów z Praw ze źródeł innych niż Opłaty, Stowarzyszenie dokonuje:

 1. Potrącenia na koszty zbiorowego zarządzania;
 2. od części przychodów innych niż Opłaty przypadających Stowarzyszeniu dokonuje się potrącenia na prowadzoną przez nie działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym poprzez wpłaty na Fundusz Wsparcia Twórców, na który przeznacza się 10% wpływów z praw ze źródeł innych niż Opłaty po potrąceniu kosztów zbiorowego zarządzania.

2. Pozostała część Przychodów z Praw innych niż Opłaty jest przeznaczana na wypłatę Uprawnionym następująco:

- Fundusz Korekt 4%

- Funduszu Wynagrodzeń Licencyjnych 96%.

3. Z Funduszu Wynagrodzeń Licencyjnych dokonywana jest wypłata wynagrodzeń należnych Uprawnionym w ramach tzw. Repartycji Licencyjnej.

 § 12

1. Ustala się następujące zasady Repartycji Licencyjnej:

 1. podział wynagrodzeń zainkasowanych od korzystających, którzy przekazują Stowarzyszeniu dokumentację dotyczącą sposobu oraz zakresu korzystania z utworów w danym okresie, na danym polu eksploatacji dokonywany jest na rzecz Uprawnionych na podstawie danych zawartych w tej dokumentacji;
 2. wynagrodzenia zainkasowane od korzystających, którzy nie przekazują Stowarzyszeniu dokumentacji dotyczącej korzystania z utworów w danym okresie na danym polu eksploatacji, podlegają doliczeniu do środków, o których mowa w lit. a oraz podziałowi na zasadach w niej wyrażonych.

 § 13

Zapobiegając atomizacji wypłat w ramach Repartycji Licencyjnej, przyjmuje się, że jednorazowa wypłata na rzecz Uprawnionego za dany rok obrotowy z Funduszu wynagrodzeń licencyjnych nie może być niższa niż 200 zł tzw. minimum podziałowe licencyjne.

 § 14

Wynagrodzenie przypadające Uprawnionemu niższe niż minimum podziałowe licencyjne sumuje się i dzieli po równo pomiędzy tych Uprawnionych, którym z Funduszu Wynagrodzeń Licencyjnych przypada kwota równa lub wyższa od minimum podziałowego licencyjnego.

 § 15

1. O dokonaniu wyliczenia należnych wynagrodzeń w ramach Repartycji Licencyjnej informuje się Uprawnionych, w ten sposób, że:

 1. po dokonaniu wyliczenia należnych wynagrodzeń w ramach Repartycji Licencyjnej twórca utworu będzie mógł złożyć dokumenty uprawniające do wypłaty wynagrodzenia, oświadczając, że w dniu ich złożenia jest on podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do utworu objętego Repartycją Licencyjną;
 2. w przypadku, gdy twórca utworu oświadczy, że nie jest uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych, Stowarzyszenie zwróci się do wydawcy lub innego następcy prawnego w celu realizacji wypłaty z systemu Repartycji Licencyjnej;
 3. w przypadku sprzecznych oświadczeń złożonych przez różne podmioty wypłata będzie mogła nastąpić dopiero po zawarciu ugody stron lub przedłożenia stosownego orzeczenia sądu, z którego wynikać będzie uprawnienie;
 4. w przypadku dokonania wypłaty Repartycji Licencyjnej niewłaściwemu Uprawnionemu korekta będzie możliwa z Funduszu Korekt po rozstrzygnięciu i na podstawie decyzji zarządu Stowarzyszenia.

2. Wynagrodzenia niepodjęte przez Uprawnionych należne im w ramach Repartycji Licencyjnej są pozostawiane na wydzielonym rachunku do momentu ich wypłaty w ramach Wtórnej Repartycji Licencyjnej.

3. Wypłata wynagrodzeń z Repartycji Licencyjnej następuje równolegle i jednocześnie za wszystkie lata podziałowe, co do których nie upłynął termin 3 lat od dnia zakończenia roku obrotowego w którym zostały pobrane.

 § 16

 1. Wynagrodzenia z Funduszu Wynagrodzeń Licencyjnych przypadające Uprawnionym, które nie zostały przez nich odebrane w terminie 3 lat od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym zostały pobrane od użytkowników, sumuje się i przeznacza się je w częściach równych dla wszystkich Uprawnionych, którzy podjęli należne im wynagrodzenie za rok podziałowy, którego dotyczy (Wtórna Repartycja Licencyjna).
 2. Wypłata w ramach Wtórnej Repartycji Licencyjnej dokonywana jest w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego.
 3. Uprawnionym, z tytułu Repartycji Licencyjnej, którzy zgłoszą się do Stowarzyszenia po wypłatę środków po upływie terminu wskazanego w ust. 1, wypłaca się te środki z Funduszu Korekt.
 4. Wypłat dokonuje się, jeżeli Uprawniony zgłosi się do Stowarzyszenia o wypłatę w ciągu 6 lat od daty Wtórnej Repartycji Licencyjnej.
 5. W razie niewypłacenia środków, o których mowa w ust. 1, do końca czerwca roku kalendarzowego następującego po dniu wypłaty w ramach Wtórnej Repartycji Licencyjnej, środki te podlegają doliczeniu do środków Wtórnej Repartycji Licencyjnej realizowanej w odniesieniu do następnego roku podziałowego.

 § 17

 1. Uprawnionym, którzy zostali ustaleni po dniu dokonania podziału, nalicza się wynagrodzenie wedle zasad Repartycji Licencyjnej, które wypłaca się ze środków Funduszu Korekt.
 2. W przypadku błędnego ustalenia Uprawnionego oraz pomyłkowej wypłaty z Funduszu Repartycji Licencyjnej środki należne osobie uprawnionej wypłacone są ze środków Funduszu Korekt.
 3. Przedawnione roszczenia z tytułu Repartycji Licencyjnej mogą być zaspokojone na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

 § 18

 1. Część wynagrodzeń z Repartycji Licencyjnej przypadająca zagranicznym twórcom utworów naukowych i technicznych podlega, w odniesieniu do twórców reprezentowanych przez zagraniczne organizacje, z którymi Stowarzyszenie zawarło umowy o wzajemnej reprezentacji przewidujące transfer środków pieniężnych, przekazaniu tym organizacjom wraz z dokumentacją dotyczącą ich naliczenia. Jednocześnie środki zainkasowane na podstawie takich umów od zagranicznych organizacji podlegają podziałowi pomiędzy twórców krajowych wedle zasad określonych dla Repartycji Licencyjnej.
 2. Część wynagrodzeń z Repartycji Licencyjnej przypadająca twórcom zagranicznym reprezentowanym przez organizacje zagraniczne, z którymi umowy o wzajemnej reprezentacji zawarte przez Stowarzyszenie przewidują wzajemne skwitowanie przychodów z praw (umowy bez transferowe), podlega podziałowi pomiędzy twórców krajowych wedle zasad określonych dla Repartycji Licencyjnej.
 3. Część wynagrodzeń z Repartycji Licencyjnej należna twórcom zagranicznym reprezentowanym przez organizacje zagraniczne, z którymi Stowarzyszenie nie ma umowy o wzajemnej reprezentacji, podlega wydzieleniu na specjalnym koncie, na którym pozostają do chwili zawarcia stosownej umowy z zagraniczną organizacją. Po upływie terminu przedawnienia wynoszącym 6 lat Stowarzyszenie może podjąć decyzję o przeznaczeniu tych środków na rzecz uprawnionych polskich twórców dzieł naukowych i technicznych.

 § 19

Wynagrodzenia licencyjne otrzymane od zagranicznych organizacji każdorazowo podlegają potrąceniu według zasad określonych w § 11 ust. 1, w pozostałej części zgodnie z postanowieniami danej umowy.

 

Lista poszukiwanych uprawnionych

Szanowni Państwo,

art. 40 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1293) nałożył na organizacje zbiorowego zarządzania obowiązek publikowania danych uprawnionych, którzy nie podjęli wynagrodzeń w terminie 9 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w którym te wynagrodzenia zostały zainkasowane.

Zgodnie z art. 40 ustawy o zbiorowym zarządzaniu Stowarzyszenie KOPIPOL publikuje informację na temat tych twórców utworów naukowych i technicznych będących ustalonymi uprawnionymi w ramach repartycji indywidualnej prowadzonej dla roku podziałowego 2022, którzy dotychczas nie zostali odnalezieni – nie podjęli kwot służących im na podstawie art. 20 i 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, celem ich odnalezienia – podjęcia przez te osoby rzeczonych kwot, obejmującą w szczególności:

a) tytuły utworów,
b) imiona i nazwiska ustalonych uprawnionych, którzy nie zostali odnalezieni – nie podjęli ww. kwot,
c) imiona i nazwiska lub nazwy właściwych wydawców.

Z listą poszukiwanych uprawnionych, możecie Państwo zapoznać się tutaj.

Niezależnie od tego serdecznie zapraszamy wszystkich twórców utworów dzieł naukowych i technicznych do korzystania z wyszukiwarki uprawnionych autorów, za pomocą której możecie Państwo sprawdzić uprawnienie twórcy do wynagrodzenia w ramach repartycji indywidualnej oraz wygenerować i uzupełnić komputerowo wszystkie dokumenty niezbędne do odebrania należnych Państwu środków. Z wyszukiwarki możecie Państwo skorzystać tutaj.

UWAGA. Lista poszukiwanych autorów nie obejmuje twórców, którzy odebrali już naliczone im wynagrodzenie. Jeżeli autor odebrał już należne mu środki jego nazwisko nie znajdzie się na liście poszukiwanych autorów jak również nie będzie prezentowane w wynikach wyszukiwania wskazywanych przez wyszukiwarkę uprawnionych autorów.

Rachunki bankowe

Rachunki bankowe

 

Stowarzyszenie KOPIPOL dysponuje następującymi numerami rachunków bankowych, właściwymi dla:

 • opłat od producentów i importerów urządzeń reprograficznych i związanych z nimi czystych nośników (urządzenia kopiujące oraz papier A3/A4) – art. 20 PrAut

08 1020 2629 0000 9102 0399 9174                      PKO Bank Polski Oddział 2 w Kielcach


 • opłat od posiadaczy urządzeń reprograficznych (punkty ksero) – art. 201 PrAut

11 1020 2629 0000 9902 0426 0337                      PKO Bank Polski Oddział 2 w Kielcach


 • pozostałych opłat (inne niż wymienione powyżej, w tym m.in. odsetki, koszty sądowe, etc.)

61 1020 2629 0000 9702 0426 0311                      PKO Bank Polski Oddział 2 w Kielcach


 • opłat licencyjnych

36 1020 2629 0000 9602 0492 8364                     PKO Bank Polski Oddział 2 w Kielcach

W celu prawidłowego zaewidencjonowania wnoszonych opłat uprzejmie prosimy o umieszczanie w treści przelewu informacji o okresie za jaki opłata jest wnoszona oraz numeru NIP firmy wnoszącej, np: opłata za I kw. 2017, NIP: 585-209-72-38

Logotypy

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl