Regulamin rozpatrywania skarg

Regulamin rozpoznawania skarg

 

 §1

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL (zwane dalej „Stowarzyszeniem”).

§2

Przedmiotem skargi może być:

1)realizacja praw lub obowiązków wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu,

2)odmowa przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia,

3)zaniechanie lub sposób wykonywania przez Stowarzyszenie zbiorowego zarządu prawami autorskimi w zakresie określonym zezwoleniem udzielonym Stowarzyszeniu, dotyczące umów o zbiorowe zarządzenie tymi prawami, umów o reprezentację oraz przychodów z praw, w tym tych inkasowanych lub dzielonych na podstawie przepisu prawa.

§3

 1. W sprawach określonych w § 2 pkt 1 Regulaminu, prawo do złożenia skargi służy każdemu członkowi Stowarzyszenia.
 2. W sprawach określonych w § 2 pkt 2 Regulaminu, prawo do złożenia skargi służy każdemu członkowi oraz temu, komu odmówiono przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia,
 3. W sprawach określonych w § 2 pkt 3 Regulaminu, prawo do złożenia skargi służy:

1)każdemu członkowi Stowarzyszenia,

2)uprawnionemu niebędącemu organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (zwanemu dalej „Uprawnionym”) oraz członkiem Stowarzyszenia, któremu przysługują prawa autorskie lub tytuł prawny do przychodów z tych praw, objęte zbiorowym zarządem Stowarzyszenia,

3)organizacjom zbiorowego zarządzania, z którymi Stowarzyszenie zawarło umowy o reprezentacji.

§4

 1. Skargi składa się na piśmie na adres Stowarzyszenia. Członek Stowarzyszenia oraz Uprawniony, któremu Stowarzyszenie udostępniło środki komunikacji elektronicznej, może wnieść skargę za ich pośrednictwem.
 2. Skargi niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu skarżącego pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się skarżącego do złożenia, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania.

§5

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, skargi rozpatruje Zarząd.
 2. Skargi w sprawach określonych w § 2 pkt 2 Regulaminu rozpatruje Zarząd i Komisja Rewizyjna działające razem, kierowane przez osobę wybraną z ich grona.

§6

Skargi ewidencjonowane są osobno, według kolejnych numerów.

§7

 1. Skargi rozpoznawane są niezwłocznie.
 2. Odpowiedzi na skargę udziela się na piśmie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia wpływu skargi.
 3. W przypadku nieuwzględnienia skargi odpowiedź zawiera uzasadnienie.

§8

 1. W przypadku nieuwzględnienia skargi, skarżący może za pośrednictwem Zarządu wnieść odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
 2. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na skargę. Odwołanie złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, chyba, że uchybienie terminowi wynikło z niezawinionych i nieprzewidzianych przeszkód.
 3. Odwołanie wymaga uzasadnienia. Do odwołania stosuje się odpowiednio postanowienia 4 i § 7 Regulaminu.
 4. Odwołanie rozpatrywane jest przez najbliższe Walne Zebranie Członków, które podejmuje uchwałę w jego sprawie. Uchwała ta jest ostateczna.
 5. Zarząd przedstawia Walnemu Zebraniu Członków odwołanie oraz opinię w jego przedmiocie, a w przypadku określonym w § 5 ust. 2 Regulaminu, czyni to wskazana tam osoba kierująca rozpoznaniem skargi.

§9

Skargi wraz z dokumentacją z nimi związaną przechowuje się w biurze Stowarzyszenia.

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl