Regulamin Zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU 

Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł
Naukowych i Technicznych KOPIPOL w Kielcach.

 

§1

 1. Zarząd jest jedną z władz Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych w Kielcach (zwanego dalej „Stowarzyszeniem”).
 2. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo – zarządzającym działającym w oparciu
  o przepisy prawa, Statut Stowarzyszenia, uchwały Walnego Zebrania Członków oraz niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”).

§2

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków.
 2. Zarząd ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

§3

 1. Zarząd składa się z Przewodniczącego, 1 – 2 wiceprzewodniczących, skarbnika oraz pozostałych członków.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona 1 – 2 wiceprzewodniczących oraz skarbnika.
 3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie Członków.

§4

 1. Zarząd używa pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.
 2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie, tj. przewodniczący, wiceprzewodniczący, oraz skarbnik, posługują się pieczątkami imiennymi.

§5

 1. Przewodniczący kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Zarząd.
 2. Wiceprzewodniczący, a w razie wyboru 2 wiceprzewodniczących – wiceprzewodniczący wskazany przez Przewodniczącego, zastępuje Przewodniczącego pod jego nieobecność lub na jego zlecenie oraz prowadzi dokumentację Zarządu.
 3. Skarbnik odpowiada za stronę merytoryczną spraw finansowych Stowarzyszenie oraz prowadzenie gospodarki finansowej w ramach przyjętych przez Walne Zebranie Członków kosztów inkasa, planu pracy oraz planu finansowego Stowarzyszenia.
 4. Pozostali członkowie Zarządu wykonują zadania zlecone przez Zarząd oraz wynikające ze Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i uchwał Zarządu oraz obowiązujących regulaminów.

§6

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników lub zlecać odpłatnie wykonywanie konkretnych czynności lub udzielać pełnomocnictw.

§7

 1. Zebrania Zarządu zwołuje Przewodniczący lub wiceprzewodniczący go zastępujący, co czyni z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch innych członków Zarządu. Zebranie Zarządu może zwołać także inny członek Zarządu upoważniony do tego przez Przewodniczącego.
 2. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 3. Zebrania Zarządu odbywają się w Biurze Zarządu. W razie zaistnienia takiej potrzeby, Przewodniczący może zarządzić odbycie zebrania Zarządu w innym miejscu.
 4. W zebraniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz goście zaproszeni przez Przewodniczącego. Osoby te nie mają prawa do głosowania.
 5. Osoba zwołująca posiedzenie Zarządu z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym zawiadamia członków Zarządu i osoby, o których mowa w ust. 4, pisemnie lub telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, określając termin, godzinę, miejsce oraz tematykę obrad.
 6. Osoba zwołująca posiedzenie Zarządu ustala porządek zebrania Zarządu, uwzględniając wnioski złożone przez członków Zarządu. Wnioski członków Zarządu o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad wraz z projektami uchwał i innymi niezbędnymi materiałami, składane są do Biura Stowarzyszenia w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed planowanym terminem zebrania Zarządu.
 7. Zebraniom Zarządu przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu wybrany przez Zarząd we wstępnej fazie zebrania.
 8. Protokoły z zebrań Zarządu wraz z listą uczestniczących osób przechowywane są w biurze Stowarzyszenia. Do protokołu dołącza się oryginały uchwał podjętych przez Zarząd w trakcie zebrania.
 9. Protokół z zebrania Zarządu podpisuje członek Zarządu, który mu przewodniczył oraz protokolant.

 

§8

 1. W przypadkach konieczności pilnego podjęcia uchwały lub innego działania należącego do właściwości Zarządu, lub ze względu na zaistnienie uzasadnionych przeszkód w zwołaniu zebrania Zarządu w trybie zwyczajnym, w szczególności wynikających ze stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zebranie Zarządu może się odbyć w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 2. W przypadkach wskazanych w ust. 1, dla ważności zebrania Zarządu konieczne jest uczestniczenie w nim co najmniej czterech członków Zarządu.
 3. Do protokołu zebrania Zarządu odbytego w trybie szczególnym wskazanym w ust. 1, dołącza się wydruki korespondencji lub wiadomości poczty elektronicznej z oddanymi głosami lub Przewodniczący podaje wynik głosowania.

§9

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, a wszyscy członkowie Zarządu zostali zaproszeni.
 2. W przypadku gdy głosowanie nie jest rozstrzygające, decyduje głos Przewodniczącego,
  a pod jego nieobecność głos przewodniczącego zebrania.

§10

 1. Zarząd głosuje jawnie.
 2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza członek Zarządu przewodniczący zebraniu Zarządu, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole.
 3. Na wniosek członka Zarządu w protokole odnotowuje się jak głosował on w danej sprawie.
 4. Każdy członek Zarządu, który w głosowaniu głosował przeciwko uchwale, może przy podpisywaniu protokółu wnieść do niego zdanie odrębne.

§11

 1. Uchwały Zarządu podpisuje Przewodniczący i Skarbnik, a w przypadku, gdy w zebraniu nie uczestniczyła jedna z tych osób, uchwały Zarządu podpisuje odpowiednio członek Zarządu, który przewodniczył zebraniu Zarządu lub wiceprzewodniczący, a w razie jego nieobecności – inny obecny członek Zarządu.
 2. Rejestr uchwał Zarządu i protokółów z jego zebrań prowadzi Biuro Stowarzyszenia.

§12

 1. W przypadku gdy interesy Stowarzyszenia pozostają w kolizji z interesami członka Zarządu, osoba ta powinna wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.
 2. W przypadku niezastosowania się członka Zarządu do wymogu określonego w ust.1, Zarząd jest obowiązana dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka z udziału w tej części zebrania Zarządu, która jego dotyczy.
 3. Sprawy konfliktowe członków Zarządu rozpatruje Walne Zebranie Członków.

§13

Zarząd może ustanawiać pełnomocników do realizacji swych  zadań  statutowych.

§14

Zarząd otwiera konta bankowe i przechowuje na nich środki pieniężne Stowarzyszenia.

 

§15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie Zarząd działa kierując się przepisami prawa, postanowieniami Statutu Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków.

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl