Regulamin Funduszu Wsparcia Twórców

REGULAMIN FUNDUSZU WSPARCIA TWÓRCÓW

(tekst jednolity przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 7/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku)

 

Niniejszy Fundusz tworzy się w oparciu o treść § 18 ust. 7 pkt. 7 Statutu Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL.

§ 1

Cele Funduszu

Celem Funduszu jest realizacja wskazanych niżej zadań statutowych Stowarzyszenia, którymi są:

 1. wspieranie polskich środowisk naukowych i technicznych;
 2. inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do rozwoju prawa autorskiego, w tym należytego zabezpieczenia interesów twórców utworów naukowych i technicznych;
 3. upowszechnianie wiedzy o prawie autorskim wśród twórców i użytkowników – propagowanie i umacnianie poszanowania prawa autorskiego;
 4. finansowe wspieranie twórców utworów naukowych i technicznych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej;
 5. inicjowanie oraz finansowe wspieranie działań o charakterze kulturalnym i naukowym, podejmowanych na rzecz twórców utworów naukowych i technicznych.

 § 2

Sposoby realizacji celów Funduszu

Cele Funduszu wskazane w § 1 realizowane są w szczególności przez:

 1. wspieranie inicjatyw twórczych o charakterze naukowym, technicznym i ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa autorskiego przez finansowanie publikacji, w tym kosztów druku, tłumaczeń, proofreading, opracowań redakcyjnych, kosztów publikacji w open access oraz dostępu do baz naukowych;
 2. organizację oraz dofinansowanie organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji oraz innych form upowszechniania, promocji i rozwoju nauki, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa autorskiego i praw pokrewnych;
 3. inicjowanie i wspieranie działań mających na celu zapewnienie należytej ochrony praw Uprawnionych, przez finansowanie ekspertyz naukowych, opinii prawnych, projektów legislacyjnych oraz wszelkiego rodzaju działań, inicjatyw, rozwiązań czy zakupu produktów, mających poprawić, usprawnić czy wprowadzić nowe rozwiązania technologiczne.
 4. finansowanie udziału przedstawicieli Stowarzyszenia w spotkaniach poświęconych problematyce rozwoju nauki, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa autorskiego i praw pokrewnych w tym między innymi w konferencjach, seminariach oraz szkoleniach;
 5. współpracę z International Federation of Reproduction Rights Organisations  z siedzibą w Brukseli (IFRRO) oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zajmującymi się ochroną, zarządzaniem prawami autorskimi lub promującymi rozwój nauki;
 6. finansowe wspieranie realizacji wartościowych prac badawczych między innymi przez finansowanie kosztów przewodu doktorskiego oraz kosztów postępowania habilitacyjnego i postępowania profesorskiego;
 7. udzielanie pomocy finansowej twórcom utworów naukowych i technicznych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu wieku, stanu zdrowia lub zdarzeń losowych dotyczących ich samych lub krewnych pierwszego stopnia;
 8. finansowe wsparcie twórców naukowych i technicznych, którzy posiadają status uczestnika studiów doktoranckich oraz znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, poprzez wypłacanie okresowych stypendiów socjalnych;
 9. dofinansowanie działań o charakterze kulturalnym, naukowym i edukacyjnym w formie:

a) wystaw oraz innych imprez kulturalnych,

b) zamierzeń artystycznych lub twórczych (filmu, przedstawienia, publikacji, pokazu, itp.),

c) publikacji upowszechniających kulturę (albumu, katalogu, itp.).

d) konkursów, projektów i akcji edukacyjnych z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

 § 3

Źródła finansowania Funduszu

Stosownie do postanowień Regulaminu Repartycji środki Funduszu pochodzą:

 1. z potrąceń od bieżących przychodów z praw dokonanych na działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym;
 2. z przeznaczonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przychodów z praw, które nie zostały wypłacone w terminie 3 lat od dnia zakończenia roku obrotowego, w którym zostały pobrane, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi z dnia 15 czerwca 2018 roku.

§ 4

Uprawnieni

1. Uprawnionymi do środków Funduszu, o których mowa:

a) w § 3 pkt 1 niniejszego regulaminu, są wszyscy twórcy utworów naukowych i technicznych.

b) w § 3 pkt 2 niniejszego regulaminu, są twórcy utworów naukowych i technicznych, którym zostało wypłacone wynagrodzenie na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi z dnia 15 czerwca 2018 roku.

2. Uprawnionymi do złożenia wniosku na podstawie przepisów niniejszego Funduszu mogą być:

a) twórcy utworów naukowych i technicznych, którzy w ramach swojej działalności realizują co najmniej jeden z celów określonych w § 1 niniejszego Regulaminu.

b) instytucje, które w ramach swojej działalności realizują co najmniej jeden z celów określonych w § 1 niniejszego Regulaminu.

c) redaktorzy publikacji naukowych zgodnie z zasadą wyrażoną w ust. 2 lit. a).

d) w wypadku dzieła współautorskiego lub przygotowywanego przez kilku redaktorów publikacji naukowej wniosek może zostać złożony przez jednego autora lub redaktora naukowego, pod warunkiem zgody pozostałych redaktorów lub autorów wyrażonej w formie pisemnej.

§ 5

Tryb finansowania realizacji celów Funduszu

 1. Wypłata środków finansowych z niniejszego Funduszu na cele wskazane w § 1 może nastąpić:

a)      z inicjatywy Stowarzyszenia,

b)      na podstawie wniosku Uprawnionego.

 1. 2. 2. Wypłata z Funduszu dokonywana jest po podpisaniu umowy ze Stowarzyszeniem określającej szczegółowy sposób wykorzystania środków oraz ich rozliczenia. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do promocji własnej działalności, stosownie do sposobu realizacji celów Funduszu określonych w § 2.

§ 6

Wymogi formalne wniosku o wypłatę środków z niniejszego Funduszu

 1. Wnioski o wypłatę środków z niniejszego Funduszu składa się na formularzach dostępnych na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 2. Podpisany wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być przesłany na adres poczty e-mail Stowarzyszenia lub listem bezpośrednio do siedziby Stowarzyszenia.
 3. Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały określi wzory formularzy, o których mowa w ustępie 1.
 4. Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały określi szczegółowe zasady przyznawania stypendiów socjalnych uwzględniając kryteria oceny zgłoszeń oraz wymogi formalne wniosku.
 5. W przypadku §2 ust. 2 poziom dofinansowania wydarzenia każdorazowo określa Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pełnego kosztorysu dołączonego do wniosku.
 6. Wnioski zawierające braki nie podlegają rozpoznaniu, o czym zawiadamia się wnioskodawcę.
 7. Wnioski podlegają rozpoznaniu w kolejności wpływu z zastrzeżeniem, że Zarząd w uzasadnionych przypadkach może zdecydować o zmianie kolejności rozpoznania wniosku.

§ 7

Organ właściwy do rozpoznawania wniosków

 1. Organem właściwym w sprawach uregulowanych niniejszym Regulaminem jest Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Zarząd decyduje o przyznaniu środków na podstawie oceny wniosku, mając na uwadze jak najpełniejszą realizację celów Funduszu oraz stosownie do pozostających do dyspozycji środków Funduszu.
 3. Zarząd jest uprawniony do przyznania środków w kwocie niższej niż wnioskowana.
 4. Warunkiem uwzględnienia wniosku o dofinansowanie publikacji naukowej jest umieszczenie czasopisma naukowego lub wydawnictwa, w którym ma nastąpić publikacja, w wykazie czasopism naukowych lub wydawnictw Ministra właściwego do spraw nauki.

§ 8

Wysokość finansowania

 1. Stowarzyszenie ze środków Funduszu może przeznaczyć na rzecz Uprawnionego kwotę uzasadnioną jego potrzebami oraz wysokością posiadanych środków Funduszu.
 2. Wysokość środków przeznaczonych w roku kalendarzowym na Uprawnionego określonego w § 4 ust. 2 lit. a) nie może przekroczyć ośmiokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni, w którym złożono wniosek, ustalonego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 3. Wysokość środków przeznaczonych w roku kalendarzowym na Uprawnionego określonego w § 4 ust. 2 lit. b) nie może przekroczyć dziesięciokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni, w którym złożono wniosek, ustalonego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 § 9

Postanowienia końcowe

 1. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia corocznie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z gospodarowania Funduszem.
 2. Regulamin Funduszu podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl