Opłaty reprograficzne
Image

Urządzenia i nośniki

Image

Na mocy art. 20 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), producenci i importerzy:

  • urządzeń reprograficznych – kserokopiarek, skanerów, drukarek i innych podobnych urządzeń reprograficznych umożliwiających pozyskiwanie kopii całości lub części egzemplarza opublikowanego utworu
  • czystych nośników (papier o formacie A3 i A4) związanych z urządzeniami reprograficznymi

są zobowiązani do wnoszenia, za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, opłat w wysokości nieprzekraczającej 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników. Opłaty te przypadają twórcom i wydawcom w równych częściach.

Zgodnie z § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz.U. Nr 105 poz. 991 ze zm.), Stowarzyszenie KOPIPOL zostało upoważnione do pobierania opłat na rzecz twórców.

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-37/16, który orzekł, że opłaty pobierane (m.in. przez KOPIPOL) od producentów/importerów urządzeń reprograficznych, nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług i tym samym, według Trybunału, opłaty te nie podlegają opodatkowaniu VAT, decyzją Władz Stowarzyszenia wszystkie opłaty wnoszone od dnia 1 stycznia 2017 roku inkasowane są jedynie w wysokości wynikającej z przepisów rozporządzenia dotyczącego rzeczonych opłat, tj. bez powiększania ich o kwotę podatku VAT.

Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku w sprawie traktowania opłat reprograficznych uiszczanych na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania, w świetle ustawy o podatku od towarów i usług oraz skutków wyroku TSUE w sprawie C-37/16 w zakresie uprzedniego rozliczenia podatku, kwoty uiszczane przez podmioty zobowiązane o których mowa w art. 20 ust. 1 i art. 201 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowią odpowiednio wynagrodzenia za świadczone przez te podmioty usługi i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Organizacje zbiorowego zarządzania nie wystawiają zatem faktur na rzecz podmiotów zobowiązanych z tytułu uiszczenia przez te podmioty ww. opłat.

Na mocy art. 20 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), producenci i importerzy:

  • urządzeń reprograficznych – kserokopiarek, skanerów, drukarek i innych podobnych urządzeń reprograficznych umożliwiających pozyskiwanie kopii całości lub części egzemplarza opublikowanego utworu
  • czystych nośników (papier o formacie A3 i A4) związanych z urządzeniami reprograficznymi

są zobowiązani do wnoszenia, za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, opłat w wysokości nieprzekraczającej 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników. Opłaty te przypadają twórcom i wydawcom w równych częściach.

Zgodnie z § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz.U. Nr 105 poz. 991 ze zm.), Stowarzyszenie KOPIPOL zostało upoważnione do pobierania opłat na rzecz twórców.

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-37/16, który orzekł, że opłaty pobierane (m.in. przez KOPIPOL) od producentów/importerów urządzeń reprograficznych, nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług i tym samym, według Trybunału, opłaty te nie podlegają opodatkowaniu VAT, decyzją Władz Stowarzyszenia wszystkie opłaty wnoszone od dnia 1 stycznia 2017 roku inkasowane są jedynie w wysokości wynikającej z przepisów rozporządzenia dotyczącego rzeczonych opłat, tj. bez powiększania ich o kwotę podatku VAT.

Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku w sprawie traktowania opłat reprograficznych uiszczanych na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania, w świetle ustawy o podatku od towarów i usług oraz skutków wyroku TSUE w sprawie C-37/16 w zakresie uprzedniego rozliczenia podatku, kwoty uiszczane przez podmioty zobowiązane o których mowa w art. 20 ust. 1 i art. 201 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowią odpowiednio wynagrodzenia za świadczone przez te podmioty usługi i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Organizacje zbiorowego zarządzania nie wystawiają zatem faktur na rzecz podmiotów zobowiązanych z tytułu uiszczenia przez te podmioty ww. opłat.

Zobowiązany

Do wnoszenia opłaty zobowiązany jest każdy podmiot produkujący lub importujący do Polski (bez względu na kraj pochodzenia) w celu sprzedaży urządzenia reprograficzne takie jak: kopiarka, skaner, fax, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, urządzenia wielkoformatowe (zdolne do wykonywania kopii utworów także na arkuszach papieru formatu powyżej A3) papier formatu A3 i A4.

Dokumenty rozliczeniowe

Dokonanie rozliczenia opłaty, o której mowa w art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (urządzenia i nośniki) możliwe jest jedynie za pośrednictwem SYSTEMU ROZLICZANIA I EWIDENCJI OPŁAT REPROGRAFICZNYCH.
Zapraszamy do rejestracji i korzystania z Systemu.

Zobowiązany

Do wnoszenia opłaty zobowiązany jest każdy podmiot produkujący lub importujący do Polski (bez względu na kraj pochodzenia) w celu sprzedaży urządzenia reprograficzne takie jak: kopiarka, skaner, fax, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, urządzenia wielkoformatowe (zdolne do wykonywania kopii utworów także na arkuszach papieru formatu powyżej A3) papier formatu A3 i A4.

Dokumenty rozliczeniowe

Dokonanie rozliczenia opłaty, o której mowa w art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (urządzenia i nośniki) możliwe jest jedynie za pośrednictwem SYSTEMU ROZLICZANIA I EWIDENCJI OPŁAT REPROGRAFICZNYCH.
Zapraszamy do rejestracji i korzystania z Systemu.

Image

Punkty ksero

Image

Na mocy art. 201 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 roku Nr 80, poz. 904 ze zm.), na posiadaczach urządzeń reprograficznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich, ciąży obowiązek uiszczania, za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, opłat w wysokości do 3% wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców. Opłaty te przypadają twórcom i wydawcom w częściach równych.

Na mocy § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych (Dz.U. Nr 132 poz. 1232), organizacją upoważnioną do poboru opłaty na rzecz twórców jest Stowarzyszenie KOPIPOL.

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-37/16, który orzekł, że opłaty pobierane (m.in. przez KOPIPOL) od producentów/importerów urządzeń reprograficznych, nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług i tym samym, według Trybunału, opłaty te nie podlegają opodatkowaniu VAT, decyzją Władz Stowarzyszenia wszystkie opłaty wnoszone od dnia 1 stycznia 2017 roku inkasowane są jedynie w wysokości wynikającej z przepisów rozporządzenia dotyczącego rzeczonych opłat, tj. bez powiększania ich o kwotę podatku VAT.

Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku w sprawie traktowania opłat reprograficznych uiszczanych na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania, w świetle ustawy o podatku od towarów i usług oraz skutków wyroku TSUE w sprawie C-37/16 w zakresie uprzedniego rozliczenia podatku, kwoty uiszczane przez podmioty zobowiązane o których mowa w art. 20 ust. 1 i art. 201 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowią odpowiednio wynagrodzenia za świadczone przez te podmioty usługi i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Organizacje zbiorowego zarządzania nie wystawiają zatem faktur na rzecz podmiotów zobowiązanych z tytułu uiszczenia przez te podmioty ww. opłat.

Na mocy art. 201 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 roku Nr 80, poz. 904 ze zm.), na posiadaczach urządzeń reprograficznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich, ciąży obowiązek uiszczania, za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, opłat w wysokości do 3% wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców. Opłaty te przypadają twórcom i wydawcom w częściach równych.

Na mocy § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych (Dz.U. Nr 132 poz. 1232), organizacją upoważnioną do poboru opłaty na rzecz twórców jest Stowarzyszenie KOPIPOL.

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-37/16, który orzekł, że opłaty pobierane (m.in. przez KOPIPOL) od producentów/importerów urządzeń reprograficznych, nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług i tym samym, według Trybunału, opłaty te nie podlegają opodatkowaniu VAT, decyzją Władz Stowarzyszenia wszystkie opłaty wnoszone od dnia 1 stycznia 2017 roku inkasowane są jedynie w wysokości wynikającej z przepisów rozporządzenia dotyczącego rzeczonych opłat, tj. bez powiększania ich o kwotę podatku VAT.

Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku w sprawie traktowania opłat reprograficznych uiszczanych na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania, w świetle ustawy o podatku od towarów i usług oraz skutków wyroku TSUE w sprawie C-37/16 w zakresie uprzedniego rozliczenia podatku, kwoty uiszczane przez podmioty zobowiązane o których mowa w art. 20 ust. 1 i art. 201 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowią odpowiednio wynagrodzenia za świadczone przez te podmioty usługi i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Organizacje zbiorowego zarządzania nie wystawiają zatem faktur na rzecz podmiotów zobowiązanych z tytułu uiszczenia przez te podmioty ww. opłat.

Zobowiązany

Do wnoszenia opłaty zobowiązany jest każdy podmiot świadczący usługi reprograficzne, a zatem takie, które wykonywane są przy pomocy takich urządzeń jak: kserokopiarki, skanery czy drukarki, jeśli w ich ramach dokonuje zwielokrotnień (wykonuje kserokopie, skany czy wydruki) utworów. Definicja utworu.

Dokumenty rozliczeniowe

Dokonanie rozliczenia opłaty, o której mowa w art. 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (punkty ksero) możliwe jest jedynie za pośrednictwem SYSTEMU ROZLICZANIA I EWIDENCJI OPŁAT REPROGRAFICZNYCH. Zapraszamy do rejestracji i korzystania z Systemu.

Zobowiązany

Do wnoszenia opłaty zobowiązany jest każdy podmiot świadczący usługi reprograficzne, a zatem takie, które wykonywane są przy pomocy takich urządzeń jak: kserokopiarki, skanery czy drukarki, jeśli w ich ramach dokonuje zwielokrotnień (wykonuje kserokopie, skany czy wydruki) utworów. Definicja utworu.

Dokumenty rozliczeniowe

Dokonanie rozliczenia opłaty, o której mowa w art. 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (punkty ksero) możliwe jest jedynie za pośrednictwem SYSTEMU ROZLICZANIA I EWIDENCJI OPŁAT REPROGRAFICZNYCH. Zapraszamy do rejestracji i korzystania z Systemu.

Image

Rozliczenia

Image

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce
Tel.: +48 (41) 341 54 39
Fax: +48 (41) 341 54 47
E-mail: kopipol@kopipol.org.pl